messageicon

  Kiralama Şartları ve Sözleşmesi

  1.MADDE : TARAFLAR VE TANIMLAR

  İş bu sözleşme kapsamında büyük harfle yazılmış terimler, aşağıda yazılı anlamları ifade eder.

  1.1.KİRALAYAN : SPM Turizm Emlak İnşaat Taahhüt Organizasyon Oto Kiralama Taşımacılık Yatçılık Temizlik Tekstil Sanayi Pazarlama İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.’ni ifade eder.
  1.2.KİRACI : İş bu sözleşme kapsamında kiralama yapan tüzel ya da gerçek kişiyi ifade eder.
  1.3.KİRALANAN : www.bodrumvillakiralama.com web sitesinde yer alan villaları ifade eder.
  1.4.KİRA BEDELİ : Her kiralanan için farklı olarak düzenlenmiş ve talep edilen gün sayısı kadar ödenecek ücreti ifade eder.

   

  2.SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

  KİRALAYAN tarafından, sözleşmede düzenlenen hükümler ve koşullar çerçevesinde KİRACI’ ya villa kiralanması ve bu hususa ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

  KİRACILAR, www.bodrumvillakiralama.com web adresinde yer alan rezervasyon talebi oluştur seçeneği yoluyla veya iletişim bilgileri aracılığıyla rezervasyon yapmaları halinde; kiralananı kullanacak kişiler iş bu sözleşmede yer alan şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

   

  3.REZERVASYON VE ÖDEME

  3.1.Kiralanana dair ön rezervasyonlar www.bodrumvillakiralama.com web adresinde yer alan rezervasyon talebi oluştur seçeneği yoluyla veya iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilmektedir.
  3.2.Rezervasyon yapılan kiralanan ile ilgili olarak toplam kira bedelinin %50’si kapora bedeli olarak KİRALAYAN’a ait banka hesabına veya KİRACI’nın talebi doğrultusunda belirttiği kredi kartından çekim yapılmak suretiyle ödenecektir. Kira bedelinin kalan %50 kısmı ise kiralananın KİRACI’ya tesliminde yine yukarıda belirtilen ödeme seçenekleri doğrultusunda tahsil edilecektir. Kira bedelinin tamamının ödenmemesi halinde anahtar teslimi yapılmayacaktır.

  3.3.Kaparo bedeli ön rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde ödenmesi halinde kiralanan rezerve edilmiş olacaktır. Kaparo bedelinin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde KİRACI, KİRALAYANIN bilgi vermeksizin ön rezervasyonu iptal edebileceğini ve başka bir rezervasyon alma hakkını kullanabileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

  4.HASAR DEPOZİTOSU

  4.1.Her kiralananın özelliğine göre farklı miktarda bir hasar depozitosu KİRACI’dan tahsil edilecektir. Bu depozito tutarı KİRACI’ya gönderilen Sözleşmede  yazılı olarak yer alacaktır.
  4.2.Hasar depozito bedeli, kiralananın KİRACI’ya teslimi esnasında Nakit ,Kredi Kartı yada Banka Havalesi olarak tahsil edilecek ve KİRACI kiralanandan ayrılacağı gün yapılacak kontrolde kiralananda ve/veya demirbaşlarında bir hasar,eksik vs. bulunmaması halinde KİRACI’nın banka hesabına iade edilecektir.

  5.KİRALANANA GİRİŞ/ÇIKIŞ

  Kiralanan evlere giriş (Check-in) saat 16:00’dan sonra, çıkış (Check-out) ise saat 10:00’da olmalıdır. Bu arada kalan zaman dilimi  evlerin temizliği ve bir sonraki müşterinin girişi için ayrılmıştır. Erken veya geç çıkış en az 24 saat öncesinden bildirilmek zorundadır.  Sadece uygun durumlarda geç çıkış veya erken girişe izin verilir. Bunun haricinde kiracı, belirtilen saatte çıkış yapmak zorundadır. Kiracı, kiralananı geç boşaltmasından veya boşaltmamasından kaynaklanan zarar, mağduriyet, hasarlardan sorumludur ve kiralayanın bu nedenle uğradığı tüm maddi zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

  6.KİRALANANIN KAPASİTESİ

  6.1.Her kiralananın özelliğine göre kişi kapasiteleri www.bodrumvillakiralama.com web adresinde belirtilmiştir. KİRACI, internet sayfasında ve/veya rezervasyon formunda belirtilen kişi sayısından haberdar olduğunu ve  kişi sayısını aşmayacağı kabul,beyan ve taahhüt eder.
  6.2.Rezervasyonun kesinleştikten sonra belirlenen kişi sayısında artış olacak ise  KİRACI , bu hususu KİRALAYAN’a yazılı olarak bildirmek ve onay almak durumundadır. Rezervasyon formunda belirtilen kişiler dışında kiralanana başka misafir kesinlikle kabul edilmemektedir.
  6.3.KİRACI, kişi sayısında artış olacağını yazılı olarak bildirip onay almadığı takdirde ve rezervasyon formu ve/veya internet belirtilen kişiler dışında kiralanana misafir kabul edilmesi halinde  KİRALAYAN’ın rezervasyonu tamamen iptal edebileceğini veya ücretin tamamını talep edebileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
  6.4.Kiracı, kiralanana kendi imkanları ile ulaşacak olup kiralayanın bu konuda sorumluluğu bulunmayacaktır.

  KİRALANANIN TEMİZLİĞİ

  Her kiralanın çıkış temizlik ücretleri sözleşmenin ilgili sayfasında belirtilmiştir. Bunun haricinde KİRACI tarafından ekstra talep edilecek her türlü temizlik ve havlu/çarşaf vs. hususlar için ayrıca ücret ödenecektir.

  8.REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI VE İADE KOŞULLARI

  8.1.Rezervasyon iptal talebinin yazılı olarak e-mail ve/veya faks aracılığıyla bildirilmesi gerekmektedir. Sözlü olarak bildirilen iptal taleplerinin geçerliliği/bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
  8.2.KİRACI, ödemesi gereken konaklama ücretlerini süresinde ödememesi halinde rezervasyonunun KİRALAYANtarafından iptal edilebileceğini, ödenen konaklama ücretlerinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

  8.3.İptal taleplerine ilişkin olarak ;

  *60 gün ve üzeri gün öncesi iptallerde toplam kira tutarının  % 30 iadesi yapılmaz,
  *59 – 30 gün kala iptallerde toplam kira tutarının  % 50 iadesi yapılmaz
  *0 -29 gün öncesi iptallerde toplam kira tutarının %100 iadesi yapılmaz.

  .9.KİRACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  KİRACI’nın iş bu sözleşmenin diğer hükümlerinde düzenlenen yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

   9.1.KİRACI ve varsa kiralananı kullanacak diğer kişiler;

  *Kiralanan da eğer ev evcil Hayvan kabul etmiyorsa , evcil hayvan bulundurulmayacağını,
  *Kiralanın kapalı alanlarında sigara içilmeyeceğini,
  *Temiz, sağlam ve çalışır vaziyette bırakılan tüm eşyaları (mobilya, elektronik eşyalar vb.) kullanırken gerekli özen yükümlülüğünü yerine getireceğini,
  *Toplumsal ve ahlaki kurallara uyması gerektiğini,
  *Kiralanana komşu olan kişi/leri rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayacağını ve yüksek sesle müzik dinlemeyeceğini,
  *Kiralanana girişte karşılaşılacak aksaklıkları ve arızalı eşyaları ivedilikle KİRALAYAN’a bildirmesi gerektiğini , aksi halde zamanında bildirmediği aksaklık ve arızalı eşyalar dolayısıyla kendisinin sorumlu olacağını,
  *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na aykırılık teşkil edecek herhangi bir faaliyet ve/veya eylemde bulunmayacağını,kabul,beyan ve taahhüt eder.

  9.2.KİRACI, iş bu madde yer alan düzenlemelere aykırı hareketi sebebiyle KİRALAYAN’ın kendisini tahliye edebileceğini ve herhangi bir zarara uğraması ya da ödeme yapmak durumunda kalması halinde ödenen tüm tutarlar ile kar kaybı dahil uğradığı tüm zararların kendisinden ve/veya konaklayan diğer kişilerden talep ve rücu edileceğini kabul,beyan ve taahhüt eder.

  10.KİRALAYAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  10.1.Kiralananı belirlenen tarih ve saatte, temiz ve kullanıma hazır vaziyette teslim etmesi gerektiğini ve kiralayana girişte kendisine bildirilen aksaklık ve arızalı eşyaların onarımını derhal yaptırması gerektiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
  10.2.Konaklama süresince kıymetli eşyalarının kaybolması, hırsızlık , kaza, hastalık, yaralanma/ölüm vb. olaylar dolayısıyla KİRALAYAN’ın sorumluğu bulunmamaktadır.
  10.3.Kiralama süresince ve/veya öncesinde kiralayanda –mücbir sebepler dışında- öngörülemeyen ve çözülemeyecek durumların (tesisat, elektrik vs.) meydana gelmesi halinde; taleple bağlı kalarak kira bedelini iade etmek veya kiralanan ile benzer niteliklerde alternatifler sunmak durumundadır.

  11.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

  Taraflar, aralarındaki hukuki ilişki sebebiyle elde ettikleri kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik mevzuata aynen uymakla yükümlüdür. Ayrıca taraflar kişisel verileri korumak için gereken her türlü teknik ve idari tedbiri almakla ve herhangi bir veri ihlali durumunda hiçbir gecikmeye mahal vermeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. Taraflardan herhangi biri, bu hükme veya 6698 sayılı Kanuna aykırı hareketi nedeniyle diğer tarafın uğradığı tüm zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve diğer tarafın ödemek durumunda kaldığı tüm tutarları kendisine rücu hakkı bulunduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

  12.MÜCBİR SEBEPLER

  KİRALAYAN’ın sözleşmeyle üstlendiği yükümlülükler mücbir sebepler (savaş, kapsamlı askeri seferberlik, ayaklanma, elkoyma, ambargo, salgın hastalıklar, doğal afetler, aşırı doğa olayları, terör eylemleri, ithalatta yaşanabilecek gecikme ve aksaklıklar gibi tarafların kontrolü dışındaki diğer durumlar) tarafından engellendiği veya makul bir şekilde yerine getirilmesinin imkansız hale geldiği ölçüde taraflar işbu Sözleşme’ yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.  Ancak engellenmesi KİRALAYAN’dan beklenmeyecek mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde konaklama ücreti iadesi yapılmayacaktır.

  13.TEBLİGATLAR VE BİLDİRİMLER

  Taraflar, iş bu sözleşmede bildirdikleri adreslerinin, kanunen geçerli ve tebligata elverişli adresleri olduğunu karşılıklı olarak beyan ve kabul etmişlerdir.

  Taraflar arasında yapılacak ihtar ve ihbarların, iadeli taahhütlü mektup veya noter ihtarnamesi şeklinde yapılması esastır. Ancak ivedi hallerde, sözleşmedeki e-posta adreslerine yapılan bildirimler de geçerlidir.

  14.YETKİLİ MAHKEMELER

  İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Bodrum İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

   

  Rezervasyonlarım
  Müşteri Temsilcileri
   WhatsApp